Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Místo pod stromy - projekt, který se nám zatím realizovat nepodařilo

Místo pod stromy - projekt, který se nám zatím realizovat nepodařilo

1. únor 2020

V roce 2007 vytvořila parta místních občanů (jádro pozdějšího Okrašlovacího spolku) ve spolupráci s tehdejšími studenty a pedagogy ZF MZLU projekt odpočinkové zóny s dětským hřištěm pod názvem „Místo pod stromy“ S podporou správy SZ Lednice byly o rok později zahájeny přípravné realizační práce.

Výpůjčkou od Národního památkového ústavu se podařilo získat zanedbaný pozemek bývalých školek v zámeckém parku mezi tělocvičnou a „národní školou“. Přesně ten, který dnes vlastní obec a plánuje na něm údajně vybudovat parkoviště.

Zde jsme chtěli, společně s lednickými občany naplánovat, vybudovat a udržovat to, co dosud v Lednici chybělo: místo pro relaxaci a odpočinek místních občanů, rodin s dětmi, žáků mateřské i základních škol, důchodců. Zkrátka všech, pro které bylo dosud v Lednici nemožné, mimo turisty přeplněný zámecký park, najít klidné místo k procházce, bezpečné hře dětí i vzájemnému setkávání.

V této zanedbané části parku jsme plánovali provést terénní a zahradnické úpravy, vybudovat cestičky, lavičky k posezení, malé pódium pro menší kulturní akce, prostor pro petanque a především první veřejné dětské hřiště v Lednici, ve kterém by například nechyběl ani kopeček pro sáňkování.

Pro bližší představu níže uvádíme autorskou zprávu projektu, vypracovanou Bc. Andreou Řezníčkovou ze Zahradnické fakulty MZLU:

Tento prostor nazývaný „Místem pod stromy“ o rozloze 3 393,7m² je součástí zámeckého parku v Lednici na Moravě. Leží v blízkosti náměstí v okrajové části parku, tudíž není turisticky atraktivní, avšak jeho poloha pro místní občany je příhodná, jelikož se v jeho těsné blízkosti nachází dvě základní školy, sportovní areál a o něco dále i mateřská škola. Jedná se o vyžádaný projekt sdružení občanů obce Lednice.

Hlavními požadavky bylo vytvoření dětského hřiště a zároveň atraktivního místa pro zdejší občany, místa pro potkávání lidí a občasné pořádání kulturních akcí (open air divadel, koncertů). Původní plánovaný rozpočet byl 400 000 Kč, který se však po prvních propočtech ukázal jako nedostatečný pro splnění všech požadavků. Z tohoto důvodu bylo hledáno ideální řešení prostoru jehož financování by bylo řešeno etapizací výstavby dle získaných dotací.  

V první fázi návrhu byla provedena inventarizace dřevin zaměřená na provozní bezpečnost, navrženo ošetření dřevin nebo pokácení na základě jejich zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, navrhované i historické kompozice. Prostor byl funkčně rozdělen na tři části:

Klidová část -  (hlavní funkce posezení, pořádání kulturních akcí) s terasovitým hledištěm, pódiem sloužící zároveň jako hrací a kreslící plocha, s pískovištěm a s dřevěným altánem (stylizace Janohradu) sloužícím převážně jako divadelní kulisa a ochrana proti dešti.   

Aktivní část – (hl. funkce dětské hřiště) s prostornou dopadovou plochou a herními prvky zaměřenými na rozvíjení tělesné obratnosti dětí.

Část se sportovními hřišti zaměřenými na míčové hry pro děti.

Jednotlivé části jsou od sebe odděleny a zároveň i vzájemně propojeny  mlatovou cestou tvořící okruh kolem celého areálu (sloužící jako dráha pro koloběžky, tříkolky a maminky s kočárky).

Celý prostor je doplněn mobiliářem a oživen trvalkovými záhony. Byla navržena výsadba stromů zajímavých svým listem a květem avšak bezpečných pro umístění do areálu dětského hřiště. Osvětlení je navrženo na nejfrekventovanější část cesty, altánu, pódia a také podsvícení koruny stromu pro vytvoření hloubky prostoru.

Dětské hřiště je navrhováno pro různé věkové kategorie.

Pro zatraktivnění prostoru a snížení nákladů na realizaci byl přebytečný materiál využit na terénní modelace.        

Po zpracování návrhu projektu jsme ve spolupráci se správou SZ Lednice a dendrology ZF MZLU provedli inventarizaci dřevin. Odborníky byl zhodnocen stav dřevin a navrženo jejich ošetření i prořezání náletů. U několika stromů, většinou přestárlých tújí z bývalé zahradní školky, bylo na základě jejich špatného stavu ohrožujícího bezpečnost navrženo jejich pokácení (tímto místem si děti zkracovaly cestu ze školy). Tyto stromy byly dendrology označeny. Ty zdravé tam zůstaly a rostou dodnes.

Brigádník, kterého jsme najali na úklid pozemku a vyřezání náletů však bohužel bez našeho pokynu kromě náletů pokácel i označené  túje dřív, než jsme stačili vyřídit náležité povolení. Odpovědnost za toto pochybení jsme samozřejmě přijali a po proběhlém správním řízení uhradili udělenou pokutu.

Práce na projektu pokračovaly snahou o získání finančních prostředků, potřebných pro jeho realizaci. Podali jsme žádosti o podporu z několika dotačních programů, oslovovali místní občany a podnikatele. Vypadalo to velmi nadějně.

Při vyřizování podkladů pro získání územního rozhodnutí jsme však na základě vyjádření příslušných úřadů zjistili, že na pozemku, kde jsme vše plánovali je vzhledem k určení plochy v platném územním plánu realizace dětského hřiště možná pouze po provedení změny územního plánu. Zajištění této podmínky však bylo nad naše síly a schopnosti. V tomto bodě jsme proto práce na přípravě a realizaci „Místa pod stromy“ ukončili a začali hledat jinou vhodnější parcelu, kde bychom dětské hřiště mohli vybudovat.

To se nám i díky vstřícnosti obce podařilo o rok později v parčíku na Cihlářské, kde tak vzniklo skutečné první dětské hřiště v Lednici.