Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Okrašlovací spolek Lednice
O nás

O nás

Okrašlovací spolek byl v Lednici založen začátkem roku 2009, jeho registrace byla Ministerstvem vnitra provedena 10.4.2009. V lednu 2017 proběhla transformace z občanského sdružení na zapsaný spolek.

Sdružuje občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje a zkrášlování Lednice a Nejdku, ochraně jejích památek, kulturních i přírodních hodnot v obci i jejím okolí.

Prostřednictvím pořádání kulturních akcí, obnovováním a udržováním místních tradic, osvětovou, kulturní a ekologickou činností chceme napomáhat vytvářet vztah k místu, kde žijeme, a za které cítíme spoluodpovědnost.

Na tomto profilu vás chceme seznamovat s našimi okrašlovacími, ekologickými a kulturními aktivitami a zvát vás k účasti na námi pořádaných akcích.

Z historie spolkového dění v Lednici

Z častých dotazů, jak jsme přišli na název "okrašlovací spolek" vyplývá, že dnes málokdo v Lednici ví něco o bohaté historii spolkové činnosti v našich zemích. Počátek vzniku spolkového života u nás totiž spadá již do období po roce 1876, kdy světlo světa spatřil spolkový zákon, podle jehož znění stačilo politické správě pouze oznámit vznik spolku. Tak došlo k rozmachu zakládání celé řady spolků nejrůznějšího zaměření - zájmových, zábavních, vlasteneckých, hospodářských, živnostenských, sociálních, obranných apod., mezi nimiž byla i řada tzv. "Verschonerungsvereine", tedy "okrašlovacích spolků". Ve spolkovém katastru okresu Břeclav je zapsáno na 66 spolků, působících v minulosti u nás v Lednici. Nejstaršími z nich byly Eisgruber Los - Verein, tedy jakýsi loterijní spolek (zal.1870) a Spořitelní a zápujčkový spolek (zal.1871), v r. 1880 pak vznikl Hospodářský a živnostenský spolek, v r. 1882 Spolek veteránů, v r. 1884 Spolek hasičský (Freiwillige Feuerwehr Eisgrub). Nejstarším podpůrným spolkem v Lednici byl v r. 1884 založený Spolek přátel dětí. Z kulturních spolků byl nejdříve založen Pěvecký spolek (1892). Významné místo v kulturním a společenském životě Lednice měl divadelní spolek Eisgruber Buhne, tedy Lednická scéna, založený v r. 1924. Tato malá historická exkurze dokazuje, že i když byl náš Okrašlovací spolek v Lednici založen teprve nedávno, má historicky na co navazovat.

Stanovy

Stanovy spolku
Okrašlovací spolek Lednice, z.s.

I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku

Spolek „Okrašlovací spolek Lednice, z.s.“ je samostatnou, nepolitickou organizací, založenou podle zákona 83/1990 Sb. ve znění novel. Je vytvořený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Jeho práva a povinnosti se řídí zíkonem 89/2012 Sb. Svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České Republiky. Sídlem spolku je Lednice, Slovácká 246, PSČ 691 44.

II. Účel spolku

 • Sdružování zájemců o všestranné zkrášlování obce Lednice i jejího okolí.
 • Ochrana životního prostředí, přírody, krajinného rázu a veřejného zdraví v obci Lednice a jejím okolí a prosazování této ochrany formou účasti ve správních a soudních řízeních, při nichž mohou být tyto dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny nebo zájmy občanů
 • Veřejně prospěšné práce vedoucí ke zvelebování veřejného prostoru, údržba a rozšiřování veřejné zeleně, podpora aktivit na revitalizaci vodních toků a vodních děl
 • Ochrana památek, kulturních hodnot, podpora rozvoje místní kultury, šetrného cestovního ruchu, tradičních řemesel a obnova, udržování a rozvíjení místních tradic a zvyků
 • Pořádání ekologických, kulturních, vzdělávacích, dobročinných a osvětových akcí odrážejících poslání Spolku
 • Spolupráce s občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli při realizaci výše uvedených cílů, podpora angažovanosti ve věcech veřejných, komunitní aktivity
 • Podpora rozvoje infrastruktury a služeb nezbytných pro rozvoj trvalého bydlení v obci

III. Hlavní činnosti spolku

 • Ochrana památek, kulturních hodnot, přírody a krajiny v obci Lednice a jejím okolí
 • Osvětová, kulturní, sportovní a ekologická činnost (pořádání kulturních akcí, přednášek,  okrašlovacích aktivit, vydávání publikací propagujících Lednici a okolí apod.).
 • Obnova, udržování a rozvíjení místních tradic a zvyků.
 • Podpora rozvoje místní kultury, šetrného cestovního ruchu, tradičních řemesel.
 • Spolupráce s občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli při realizaci výše uvedených cílů.

III. Členství, členské příspěvky

 • Členství ve spolku je dobrovolné.
 • Řádným členem může být fyzická osoba, která  souhlasí se stanovami a cíli spolku a aktivně se podílí na jeho činnosti.
 • Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok. Jeho výši navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.
 • Členství ve spolku zaniká:
  • na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství ve spolku doručením písemného sdělení
  • úmrtím fyzické osoby, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům
  • neuhrazením ročního členského příspěvku
  • důvodným vyloučením člena pro neplnění členských povinností, tento krok navrhuje výbor a schvaluje členská schůze
  • zánikem nebo dobrovolným rozpuštěním spolku nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění
 • V případě ukončení členství ve spolku jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči spolku.
 • Členové spolku neručí za dluhy spolku

IV. Práva a povinnosti členů spolku

 • Každý člen spolku má právo:
  • podílet se na řízení spolku prostřednictvím členských schůzí
  • zúčastňovat se akcí spolku
  • prosazovat svá stanoviska a názory
  • podávat návrh kandidátů pro volby představitelů spolku, volit výbor spolku a další orgány a být volen do těchto orgánů
  • předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů spolku, na svolání členské schůze, podávat návrh kandidátů pro volby představitelů spolku
  • být informován o hospodaření spolku
  • vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku
 • Každý člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy spolku
  • platit řádně a včas členské příspěvky
  • aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze
 • Výbor spolku, předseda, místopředseda

Funkce v orgánech spolku jsou čestné.

VI. Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 • Členskou schůzi tvoří členové spolku a členové výboru s hlasem rozhodujícím.
 • Členské schůze se mohou dále zúčastnit s hlasem poradním hosté přizvaní výborem.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů, kromě změny stanov a zániku spolku, kdy je potřeba dvoutřetinové  většiny přítomných členů
 • Členská schůze:
  • volí a odvolává ze svého středu tříčlenný výbor (předsedu, místopředsedu, pokladníka)
  • schvaluje náplň činnosti na kalendářní rok, případně na funkční období výboru
  • rozhoduje o výši členských příspěvků na kalendářní rok
  • schvaluje vnitřní organizační normy, např. standardy pro přijetí nových členů
  • rozhoduje o přijetí kandidátů za řádné členy, hlasuje o vyloučení člena
  • schvaluje roční zprávu o hospodaření spolku a rozpočet na příští období
  • rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu výboru nebo členů
  • rozhoduje o změně stanov a zániku spolku
 • Členská schůze se schází vždy na začátku kalendářního roku (tj. výroční Členská schůze), v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku (tj. mimořádná Členská schůze); musí být svolána písemně a pozvánka spolu s návrhem programu a podkladovými materiály musí být zaslána nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
 • Každý člen Členské schůze na ní má jeden hlas, jeden hlas má dále každý člen výboru.

VII. Výbor, předseda a místopředseda spolku

 • Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
 • Výbor je tříčlenný (předseda, místopředseda, pokladník) a jeho členové jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí spolku; je volen na dobu dvou let, opětovné zvolení je možné; člen výboru může být z funkce uvolněn na základě písemného prohlášení o odstoupení.
 • Výbor se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
 • Výbor dále:
  • předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku
  • předkládá členské schůzi plán činnosti spolku
  • předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku a rozpočet na příští období
  • předkládá členské schůzi návrh výše členských příspěvků na další období
  • svolává z vlastní iniciativy či na návrh členů spolku členskou schůzi
  • navrhuje členské schůzi přijetí nebo vyloučení řádného člena spolku                             
 • Předseda spolku a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, jedná a podepisuje jménem spolku ve všech otázkách, vyplývajících z plnění cílů spolku

VIII. Pravidelné schůze spolku

 • Pravidelné schůze spolku jsou základním místem setkávání jeho členů, jádrem života celého spolku.
 • Pravidelné schůze spolku se konají zpravidla jednou za měsíc, podle potřeby častěji.
 • Pravidelnou schůzi řídí předseda, popřípadě místopředseda spolku.
 • Návrhy či usnesení pravidelné schůze jsou přijímány nadpoloviční většinou hlasů členů spolku přítomných na schůzi.

IX. Zásady hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku

 • Spolek není založen za účelem dosahování zisku.
 • Činnost spolku je financována zejména z příspěvků členů, sponzorských darů, dotací, grantů apod.
 • Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 • Běžné hospodaření spolku se řídí obecně závaznými pravidly, za řádné hospodaření a vedení účetní evidence odpovídá výbor.
 • Správu o hospodaření výbor předkládá ke schválení členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

X. Závěrečná ustanovení

 • Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí spolku dne 28. 11. 2016 a okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají dnem vložení rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
 • Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí Členské schůze spolku.